Anketë për identifikimin e sfidave për gruan në ekonominë digjitale

E diel, 23 Qershor, 2024
E diel, 23 Qershor, 2024

Anketë për identifikimin e sfidave për gruan në ekonominë digjitale

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare në përpjekje për krijimin e një klime sa më favorizuese për gruan dhe integrimin e saj në ekonominë digjitale ka hartuar një pyetësor për të identifikuar sfidat dhe vështirësitë.

Ky pyetësor i adresohet grave (sipërmarrëse, të punësuara, të vetëpunësuara) që jetojnë në Shqipëri ose jashtë saj. Pyetësori është hartuar në kuadër të Projektit “Linking Business Women to Action to Consolidate Inclusive Democracy’ me fokus ‘Digital Economy’, financuar nga “The Center for International Private Enterprise”, projekt i cili do të zbatohet në partneritet me Dhomën Ekonomike të Gruas. Aktorë të angazhuar në këtë përpjekje janë edhe Shoqata E-Commerce, Unioni i Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë.

Plotëso pyetësorin këtu: https://docs.google.com/forms/d/1za-793KEdyKvmPnHYBseHXEFfy9goQpork9W-IMbNP8/viewform?edit_requested=true

Drejtuar nga Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, anketa u drejtohet anëtarëve të aktorëve të angazhuar, palëve të ndryshme interesi, dhe ka për qëllim të identifikojë dhe vlerësojë çështjet me interes dhe sfidat lidhur me Ekonominë Digjitale, duke i adresuar gjetjet në funksion të sigurimit të të dhënave dhe treguesve për politika sa më efektive, të cilat synojnë rritjen e angazhimit dhe përfshirjen e gruas sipërmarrëse në digjitalizimin e proceseve të bizneseve të tyre plotësisht apo pjesërisht apo në iniciativa të reja sipërmarrëse apo punësimi duke përfshirë edhe vizionin e ndërkombëtarizimit. Informacioni i mbledhur nga ky anketim do të ndihmojë në identifikimin e shqetësimeve kryesore me të cilat përballen gratë në biznes kur trajtojnë ekonominë digjitale.

Pyetjet kryesore kërkimore që do të hulumtohen në këtë analizë synohet të jenë:

(a) Cilët janë faktorët që influencojnë përfshirjen digjitale të gruas dhe ndërvarësia midis tyre?

(b) Çfarë kërkesash dhe nevojash parashtrohen për përfshirjen digjitale të gruas sipërmarrëse?

c) Si mund të përdoren faktorët e identifikuar për të zhvilluar një kornizë/model të përshtatshëm të përfshirjes digjitale të tyre?

(d) Cilat mund të jenë rekomandimet për përfshirjen digjitale të gruas dhe rritjen e aftësive të tyre, veçanërisht për ekonomitë në zhvillim?

Të dhënat dhe përgjigjet e dhëna nuk kërkojnë identifikim dhe do të përdoren me përgjegjshmëri dhe në mënyrë konfidenciale vetëm për qëllimin e lartpërmendur. Gjatë plotësimit të pyetësorit ju lutem të jepni të dhëna sa më të sakta.  Koha e nevojshme është 5 minuta.

Plotëso pyetësorin këtu: https://docs.google.com/forms/d/1za-793KEdyKvmPnHYBseHXEFfy9goQpork9W-IMbNP8/viewform?edit_requested=true

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare në përpjekje për krijimin e një klime sa më favorizuese për gruan dhe integrimin e saj në ekonominë digjitale ka hartuar një pyetësor për të identifikuar sfidat dhe vështirësitë.

Ky pyetësor i adresohet grave (sipërmarrëse, të punësuara, të vetëpunësuara) që jetojnë në Shqipëri ose jashtë saj. Pyetësori është hartuar në kuadër të Projektit “Linking Business Women to Action to Consolidate Inclusive Democracy’ me fokus ‘Digital Economy’, financuar nga “The Center for International Private Enterprise”, projekt i cili do të zbatohet në partneritet me Dhomën Ekonomike të Gruas. Aktorë të angazhuar në këtë përpjekje janë edhe Shoqata E-Commerce, Unioni i Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë.

Plotëso pyetësorin këtu: https://docs.google.com/forms/d/1za-793KEdyKvmPnHYBseHXEFfy9goQpork9W-IMbNP8/viewform?edit_requested=true

Drejtuar nga Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, anketa u drejtohet anëtarëve të aktorëve të angazhuar, palëve të ndryshme interesi, dhe ka për qëllim të identifikojë dhe vlerësojë çështjet me interes dhe sfidat lidhur me Ekonominë Digjitale, duke i adresuar gjetjet në funksion të sigurimit të të dhënave dhe treguesve për politika sa më efektive, të cilat synojnë rritjen e angazhimit dhe përfshirjen e gruas sipërmarrëse në digjitalizimin e proceseve të bizneseve të tyre plotësisht apo pjesërisht apo në iniciativa të reja sipërmarrëse apo punësimi duke përfshirë edhe vizionin e ndërkombëtarizimit. Informacioni i mbledhur nga ky anketim do të ndihmojë në identifikimin e shqetësimeve kryesore me të cilat përballen gratë në biznes kur trajtojnë ekonominë digjitale.

Pyetjet kryesore kërkimore që do të hulumtohen në këtë analizë synohet të jenë:

(a) Cilët janë faktorët që influencojnë përfshirjen digjitale të gruas dhe ndërvarësia midis tyre?

(b) Çfarë kërkesash dhe nevojash parashtrohen për përfshirjen digjitale të gruas sipërmarrëse?

c) Si mund të përdoren faktorët e identifikuar për të zhvilluar një kornizë/model të përshtatshëm të përfshirjes digjitale të tyre?

(d) Cilat mund të jenë rekomandimet për përfshirjen digjitale të gruas dhe rritjen e aftësive të tyre, veçanërisht për ekonomitë në zhvillim?

Të dhënat dhe përgjigjet e dhëna nuk kërkojnë identifikim dhe do të përdoren me përgjegjshmëri dhe në mënyrë konfidenciale vetëm për qëllimin e lartpërmendur. Gjatë plotësimit të pyetësorit ju lutem të jepni të dhëna sa më të sakta.  Koha e nevojshme është 5 minuta.

Plotëso pyetësorin këtu: https://docs.google.com/forms/d/1za-793KEdyKvmPnHYBseHXEFfy9goQpork9W-IMbNP8/viewform?edit_requested=true

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare në përpjekje për krijimin e një klime sa më favorizuese për gruan dhe integrimin e saj në ekonominë digjitale ka hartuar një pyetësor për të identifikuar sfidat dhe vështirësitë.

Ky pyetësor i adresohet grave (sipërmarrëse, të punësuara, të vetëpunësuara) që jetojnë në Shqipëri ose jashtë saj. Pyetësori është hartuar në kuadër të Projektit “Linking Business Women to Action to Consolidate Inclusive Democracy’ me fokus ‘Digital Economy’, financuar nga “The Center for International Private Enterprise”, projekt i cili do të zbatohet në partneritet me Dhomën Ekonomike të Gruas. Aktorë të angazhuar në këtë përpjekje janë edhe Shoqata E-Commerce, Unioni i Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë.

Plotëso pyetësorin këtu: https://docs.google.com/forms/d/1za-793KEdyKvmPnHYBseHXEFfy9goQpork9W-IMbNP8/viewform?edit_requested=true

Drejtuar nga Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, anketa u drejtohet anëtarëve të aktorëve të angazhuar, palëve të ndryshme interesi, dhe ka për qëllim të identifikojë dhe vlerësojë çështjet me interes dhe sfidat lidhur me Ekonominë Digjitale, duke i adresuar gjetjet në funksion të sigurimit të të dhënave dhe treguesve për politika sa më efektive, të cilat synojnë rritjen e angazhimit dhe përfshirjen e gruas sipërmarrëse në digjitalizimin e proceseve të bizneseve të tyre plotësisht apo pjesërisht apo në iniciativa të reja sipërmarrëse apo punësimi duke përfshirë edhe vizionin e ndërkombëtarizimit. Informacioni i mbledhur nga ky anketim do të ndihmojë në identifikimin e shqetësimeve kryesore me të cilat përballen gratë në biznes kur trajtojnë ekonominë digjitale.

Pyetjet kryesore kërkimore që do të hulumtohen në këtë analizë synohet të jenë:

(a) Cilët janë faktorët që influencojnë përfshirjen digjitale të gruas dhe ndërvarësia midis tyre?

(b) Çfarë kërkesash dhe nevojash parashtrohen për përfshirjen digjitale të gruas sipërmarrëse?

c) Si mund të përdoren faktorët e identifikuar për të zhvilluar një kornizë/model të përshtatshëm të përfshirjes digjitale të tyre?

(d) Cilat mund të jenë rekomandimet për përfshirjen digjitale të gruas dhe rritjen e aftësive të tyre, veçanërisht për ekonomitë në zhvillim?

Të dhënat dhe përgjigjet e dhëna nuk kërkojnë identifikim dhe do të përdoren me përgjegjshmëri dhe në mënyrë konfidenciale vetëm për qëllimin e lartpërmendur. Gjatë plotësimit të pyetësorit ju lutem të jepni të dhëna sa më të sakta.  Koha e nevojshme është 5 minuta.

Plotëso pyetësorin këtu: https://docs.google.com/forms/d/1za-793KEdyKvmPnHYBseHXEFfy9goQpork9W-IMbNP8/viewform?edit_requested=true