2 vjet Qendra e Botimeve për Diasporën

E premte, 28 Janar, 2022
E premte, 28 Janar, 2022

2 vjet Qendra e Botimeve për Diasporën

Një shtëpi botuese, një qendër botimi, merr kuptim kur ka aq libra sa të mund të hartojë katalogun e saj. Është kartvizita më e mirë për punën e bërë. Qendra e Botimeve për Diasporën ka sot, pas dy viteve të funksionimit të saj, Katalogun e parë të Botimeve me mbi  50 tituj.

Vetë hartimi i katalogut është dëshmi e strategjisë së ndjekur në këto dy vite në ndihmesë të shkollave shqipe në mërgatë. Katalogu është ndarë në disa kapituj që përbëjnë dhe drejtimet e punës së Qendrës së Botimeve për Diasporën.

Në pjesën e parë janë paraqitur tekstet mësimore të hartuara në mbështetje të mësimdhënies së gjuhës shqipe në Diasporë, të miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë. Teksti bazë që QBD-ja ofron për mësimin e gjuhës shqipe është: “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare”, në tre nivele, me autorë: Ikbale Isaku, Anila Hasani, Fatmir Xhemalaj dhe Artur Hasani. Teksti është hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë dhe vjen i përmirësuar nga QBD-ja.

Në një ndarje më vete janë paraqitur materialet mësimore bazë për hartimin e platformës digjitale: “Mëso shqip”, të miratuar nga Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën. Këto materiale janë hartuar në bashkëpunim me Fakultetin Histori – Filologji të Universitetit të Tiranës dhe bazohen në programin e kurrikulës së përbashkët të hartuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës. Në to janë përfshirë 8 tekste: “Mësojmë shqip” (Niveli A1/A2) shoqëruar me librat e mësuesit për të dy nivelet, të hartuara nga Prof. Dr. Aljula Jubani, Prof. As. Dr. Linda Mëniku, Dr. Adriana Bejko-Fishta; “Lexime plotësuese për Diasporën” dhe “Përralla dhe legjenda për Diasporën”, (Niveli A1/A2), të konceptuara si lexime plotësuese në gjuhën shqipe dhe lexime plotësuese dygjuhëshe, të hartuara nga Prof. Dr. Dhurata Shehri dhe Prof. Dr. Persida Asllani; “Gjuha shqipe për diasporën” (Fletore pune), të hartuara nga Prof. Dr. Rozana Rushiti dhe Dr. Maklena Çabej, si dhe “Historia e Shqipërisë për Diasporën” (Niveli A1/A2) të hartuar nga Prof. As. Enriketa Pandelejmoni.

Programi i botimeve dygjuhëshe përbën një kapitull tjetër të rëndësishëm në botimet e QBDsë. Në këtë ndarje janë paraqitur 9 fjalorë dygjuhësh: shqip-anglisht, shqip-frëngjisht, shqip-gjermanisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-turqisht, shqip-ukrahinisht, shqip-spanjisht, shqip-kroatisht, Seria: “Klasikët dygjuhësh” me përrallat klasike: “Hirushja”, “Pinoku”, “Libri i Xhunglës”, “Tre derrkucët”, “Sirena e Vogël”, “Udhëtimet e Guliverit”, “Ushtari prej Plumbi”, “Borëbardha”, “Rosaku i Shëmtuar”, “Kësulëkuqja”, “E bukura dhe Bisha”, “Ujku dhe shtatë Kecat”, “Piter Pani”, “Bukuroshja e Fjetur” në gjuhët shqip-italisht, shqip-greqisht dhe shqip-anglisht, si dhe “Tregimet e moçme shqiptare” të Mitrush Kutelit në gjuhët: shqip-italisht, shqip-frëngjisht, shqip-anglisht, shqip-gjermanisht, shqipgreqisht.

Në një tjetër kapitull është paraqitur projekti i botimit të revistës letrare “Letra nga diaspora” në dy gjuhë: shqip dhe anglisht. Në përmbyllje janë përfshirë dhe botimet informuese të Qendrës së Botimeve për Diasporën në të cilat dëshmohet ecuria institucionale e kësaj Qendre përgjatë dy viteve.

Botimet e përfshira në këtë katalog mund të konsultohen dhe të shkarkohen falas nga faqja zyrtare e Qendrës së Botimeve për Diasporën: www.qbd.gov.al

Katalogu i plotë këtu: https://drive.google.com/file/d/1AYWGu9HNnWg-hd2ffNYKFz6yk_puzUZD/view

Qendra e Botimeve për Diasporën në 2 vjet

➢ Qendra e Botimeve për Diasporën është institucion në varësitë të Ministrit të Shtetit për Diasporën.

➢ Misioni i saj është mbështetja e mësimit të gjuhës shqipe, njohja dhe përhapja e kulturës kombëtare përmes botimit të teksteve shkollore, librave me përmbajtje letrare, historike, sociale etj., si dhe organizimi dhe mbështetja e veprimtarive edukative për shqiptarët në Diasporë.

 

Baza ligjore e plotësuar në dy vjet:

 

Vendime të Këshillit të Ministrave:

 1. VKM-ja nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”.
 2. VKM-ja nr. 443, datë 26.06.2019, “Për organizimin e procesit mësimor dhe përzgjedhjen e arsimtarëve në Diasporë”.
 3. VKM-ja nr. 492, datë 10.7.2019, “Për miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën për vitin shkollor 2019–2020”.
 4. VKM-ja nr. 104, datë 28.02.2019, “Për përcaktimin e kritereve për krijimin e regjistrit shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare dhe dhënien e certifikatës për nxënësit në Diasporë”.
 5. VKM-ja nr. 723, datë 11.11.2019, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 492, datë 10.07.2019 të Këshillit të Ministrave ‘Për miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën për vitin shkollor 2019–2020’”.
 6. VKM-ja nr. 408, datë 20.5.2020, “Për miratimin e çmimeve të shitjes së teksteve të

botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, “Klasikët dygjuhësh” dhe “Fjalor dygjuhësh

për fëmijë” dhe të kategorive që përfitojnë falas kopje të teksteve”.

 1. VKM-ja nr. 523, datë 1.7.2020, “Për miratimin e çmimeve dhe të kategorive që përfitojnë

falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, për vitin shkollor

2020-2021”.

 1. VKM-ja nr. 765, datë 23.9.2020 “Për funksionimin e Komisionit të Përbashkët të

Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve të Përbashkëta për Diasporën”.

 1. VKM-ja nr. 1033, datë 16.12.2020 “Për disa shtesa ë Vendimin r.469, datë 26.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për Krijimin, Organizimin Dhe Funksionimin E Qendrës Së Botimeve Për Diasporën”.
 • Vendime ndërshtetërore:

Urdhër i përbashkët i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknkologjisë së Republikës së Kosovës, Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Repulikës së Shqipërisë dhe Ministrit të Shtetit për Diasporën të Republikës së Shqipërisë për Miratimi e Paketës së Dokumeteve mi procedurat e zhvillimit të konkursit të teksteve mësimore për diasporën, kriteret për recensuesit e teksteve mësimore për diasporën dhe shpalljen e konkursit për tekstet mësimore të Diasporës. (Nr. 762/1 Prot., datë 9.02.2021.)

Marrëveshje 

 1. Marrëveshje bashkëpunimi e Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Fakultetit të

Historisë dhe të Filologjisë, nr. 269 Prot., datë 01.10.2020.

 1. Marrëveshje bashkëpunimi e Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Fakultetit të

Gjuhëve të Huaja, nr. 307/2 Prot., datë 17.11.2020.

 1. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrit të Shtetit për Diasporën, dhe Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (Onm) “Për konsultim në çështjet me interes të përbashkët”

 

➢  Ngritja dhe funksionimi i  Komisionit të Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën. Ky Komision, i koordinuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën, ka në përbërje të tij përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, si dhe nga Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Gjatë vitit 2020-2021 ka hartuar dhe miratuar:

 1. Standardet e teksteve mësimore të përbashkëta për diasporën;
 2. Paketa e dokumenteve mbi procedurat e zhvillimit të konkursit të teksteve mësimore për diasporën;
 3. Kriteret për recensuesit e teksteve mësimore për diasporën;

 

Projektet e botimeve në 2 vjet:

 • Hartimi dhe publikimi on line i Katalogut të botimeve për diasporën me rreth 50 tituj;
 • Botimi i “Fjalor dygjuhësh për fëmijë”: botimi dhe aksesi falas on line i fjalorëve në shqip-anglisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-ukrainisht, shqip-frëngjisht, shqip-gjermanisht, shqip-kroatisht, shqip-spanjisht, shqip-turqisht;
 • Botimi i serisë “Klasikët dygjuhësorë”: botimi dhe aksesi falas on line i 7 vëllimeve në gjuhët: shqip-anglisht, shqip-italisht dhe shqip-greqisht, përkatësisht: “Hirushja – Pinoku”, “Piter Pani – Bukuroshja e fjetur”, “Rosaku i shëmtuar – Kësulëkuqja”, “E bukura dhe Bisha – Ujku dhe 7 kecat”, “Sirena e vogël – Udhëtimet e Guliverit”, “Libri i xhunglës – 3 derrkucët”, “Ushtari prej plumbi – Borëbardha”
 • Botimi dygjuhësh i dhjetë tregimeve të përzgjedhura “Tregime të moçme shqiptare”: përfunduar botimi në gjuhët: shqip-anglisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-gjermanisht dhe shqip-frëngjisht.
 • Botimi i përmirësuar i tri vëllimeve “Të mësojmë gjuhën amtare” (1, 2, 3) miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
 • Botimi i revistës “Letra nga Diaspora” shqip/anglisht. Përfunduar botimi i numrit të parë; në proces numri i dytë.
 • Hartimi i 8 teksteve si materiale përmbajtësore për Platformën digjitale “Mëso shqip”.

 

Platforma digjitale në dy vjet:

 • Tekste e-book falas të mundësuar nga QBD-ja në dobi të mësimdhënies.
 • Tekste e-book falas të mundësuar për QBD-në në kuadër të bashkëpunimit me BKSH-në.
 • Harta e digjitalizuar e shkollave shqipe në Diasporë. Është hartuar baza e të dhënave me 450 mësues, 270 shkolla dhe rreth 11 mijë nxënës të gjuhës shqipe në Diasporë.
 • Krijimi i platformës online dhe aplikacioni në mobile për mësimin e gjuhës shqipe. (Projekt në proces.)

Projekte kryesore në dy vjet:

 

 • Shpallja e Thirrjes për aplikim për tekstin mësimor për mësimin plotësues në diasporë dhe mërgatë, Niveli I, më 24.02.2021.
 • Sigurimi dhe shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 2019–2020 (janë shpërndarë gjithsej 10 993 tekste në 12 shtete).
 • Sigurimi dhe shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 2020–2021 (janë shpërndarë gjithsej 17 079 tekste në 22 shtete).
 • Sigurimi dhe shpërndarja e literaturës plotësuese në Itali (janë shpërndarë 1100 tekste).
 • Aktivitete kryesore në dy vjet:
 • Pjesëmarrje në Seminarin XV Mbarëkombëtar të Mësimit Plotësues të Gjuhës Shqipe dhe Kulturës Shqiptare në Diasporë (Prizren, 31 korrik – 3 gusht 2019).
 • Pjesëmarrje në Panairin e parë të librit në Diasporë “Diaspora 2019” (Uster, Zvicër, 15 shtator 2019).
 • Organizim i Takimit me mësues shqiptarë në Itali për prezantimin e literaturës plotësuese (Reggio Emilia, 7 dhe 8 shkurt 2020).
 • Organizim i Takimit të Shkrimtarëve të Diasporës “Letra nga Diaspora” (Tiranë, 22 shkurt 2020).
 • Takime online (9 gjithsej) me përfaqësues të shkollave shqipe në diasporë nga 11 shtete, si: Italia, Greqia, Gjermania, Zvicra, Anglia, SHBA-ja, Kanadaja, Finlanda, Turqia, Spanja, Suedia (maj-qershor 2020).

Për t’u bërë pjesë e grupit të “Gazeta Diaspora Shqiptare” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë.  

Një shtëpi botuese, një qendër botimi, merr kuptim kur ka aq libra sa të mund të hartojë katalogun e saj. Është kartvizita më e mirë për punën e bërë. Qendra e Botimeve për Diasporën ka sot, pas dy viteve të funksionimit të saj, Katalogun e parë të Botimeve me mbi  50 tituj.

Vetë hartimi i katalogut është dëshmi e strategjisë së ndjekur në këto dy vite në ndihmesë të shkollave shqipe në mërgatë. Katalogu është ndarë në disa kapituj që përbëjnë dhe drejtimet e punës së Qendrës së Botimeve për Diasporën.

Në pjesën e parë janë paraqitur tekstet mësimore të hartuara në mbështetje të mësimdhënies së gjuhës shqipe në Diasporë, të miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë. Teksti bazë që QBD-ja ofron për mësimin e gjuhës shqipe është: “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare”, në tre nivele, me autorë: Ikbale Isaku, Anila Hasani, Fatmir Xhemalaj dhe Artur Hasani. Teksti është hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë dhe vjen i përmirësuar nga QBD-ja.

Në një ndarje më vete janë paraqitur materialet mësimore bazë për hartimin e platformës digjitale: “Mëso shqip”, të miratuar nga Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën. Këto materiale janë hartuar në bashkëpunim me Fakultetin Histori – Filologji të Universitetit të Tiranës dhe bazohen në programin e kurrikulës së përbashkët të hartuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës. Në to janë përfshirë 8 tekste: “Mësojmë shqip” (Niveli A1/A2) shoqëruar me librat e mësuesit për të dy nivelet, të hartuara nga Prof. Dr. Aljula Jubani, Prof. As. Dr. Linda Mëniku, Dr. Adriana Bejko-Fishta; “Lexime plotësuese për Diasporën” dhe “Përralla dhe legjenda për Diasporën”, (Niveli A1/A2), të konceptuara si lexime plotësuese në gjuhën shqipe dhe lexime plotësuese dygjuhëshe, të hartuara nga Prof. Dr. Dhurata Shehri dhe Prof. Dr. Persida Asllani; “Gjuha shqipe për diasporën” (Fletore pune), të hartuara nga Prof. Dr. Rozana Rushiti dhe Dr. Maklena Çabej, si dhe “Historia e Shqipërisë për Diasporën” (Niveli A1/A2) të hartuar nga Prof. As. Enriketa Pandelejmoni.

Programi i botimeve dygjuhëshe përbën një kapitull tjetër të rëndësishëm në botimet e QBDsë. Në këtë ndarje janë paraqitur 9 fjalorë dygjuhësh: shqip-anglisht, shqip-frëngjisht, shqip-gjermanisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-turqisht, shqip-ukrahinisht, shqip-spanjisht, shqip-kroatisht, Seria: “Klasikët dygjuhësh” me përrallat klasike: “Hirushja”, “Pinoku”, “Libri i Xhunglës”, “Tre derrkucët”, “Sirena e Vogël”, “Udhëtimet e Guliverit”, “Ushtari prej Plumbi”, “Borëbardha”, “Rosaku i Shëmtuar”, “Kësulëkuqja”, “E bukura dhe Bisha”, “Ujku dhe shtatë Kecat”, “Piter Pani”, “Bukuroshja e Fjetur” në gjuhët shqip-italisht, shqip-greqisht dhe shqip-anglisht, si dhe “Tregimet e moçme shqiptare” të Mitrush Kutelit në gjuhët: shqip-italisht, shqip-frëngjisht, shqip-anglisht, shqip-gjermanisht, shqipgreqisht.

Në një tjetër kapitull është paraqitur projekti i botimit të revistës letrare “Letra nga diaspora” në dy gjuhë: shqip dhe anglisht. Në përmbyllje janë përfshirë dhe botimet informuese të Qendrës së Botimeve për Diasporën në të cilat dëshmohet ecuria institucionale e kësaj Qendre përgjatë dy viteve.

Botimet e përfshira në këtë katalog mund të konsultohen dhe të shkarkohen falas nga faqja zyrtare e Qendrës së Botimeve për Diasporën: www.qbd.gov.al

Katalogu i plotë këtu: https://drive.google.com/file/d/1AYWGu9HNnWg-hd2ffNYKFz6yk_puzUZD/view

Qendra e Botimeve për Diasporën në 2 vjet

➢ Qendra e Botimeve për Diasporën është institucion në varësitë të Ministrit të Shtetit për Diasporën.

➢ Misioni i saj është mbështetja e mësimit të gjuhës shqipe, njohja dhe përhapja e kulturës kombëtare përmes botimit të teksteve shkollore, librave me përmbajtje letrare, historike, sociale etj., si dhe organizimi dhe mbështetja e veprimtarive edukative për shqiptarët në Diasporë.

 

Baza ligjore e plotësuar në dy vjet:

 

Vendime të Këshillit të Ministrave:

 1. VKM-ja nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”.
 2. VKM-ja nr. 443, datë 26.06.2019, “Për organizimin e procesit mësimor dhe përzgjedhjen e arsimtarëve në Diasporë”.
 3. VKM-ja nr. 492, datë 10.7.2019, “Për miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën për vitin shkollor 2019–2020”.
 4. VKM-ja nr. 104, datë 28.02.2019, “Për përcaktimin e kritereve për krijimin e regjistrit shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare dhe dhënien e certifikatës për nxënësit në Diasporë”.
 5. VKM-ja nr. 723, datë 11.11.2019, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 492, datë 10.07.2019 të Këshillit të Ministrave ‘Për miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën për vitin shkollor 2019–2020’”.
 6. VKM-ja nr. 408, datë 20.5.2020, “Për miratimin e çmimeve të shitjes së teksteve të

botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, “Klasikët dygjuhësh” dhe “Fjalor dygjuhësh

për fëmijë” dhe të kategorive që përfitojnë falas kopje të teksteve”.

 1. VKM-ja nr. 523, datë 1.7.2020, “Për miratimin e çmimeve dhe të kategorive që përfitojnë

falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, për vitin shkollor

2020-2021”.

 1. VKM-ja nr. 765, datë 23.9.2020 “Për funksionimin e Komisionit të Përbashkët të

Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve të Përbashkëta për Diasporën”.

 1. VKM-ja nr. 1033, datë 16.12.2020 “Për disa shtesa ë Vendimin r.469, datë 26.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për Krijimin, Organizimin Dhe Funksionimin E Qendrës Së Botimeve Për Diasporën”.
 • Vendime ndërshtetërore:

Urdhër i përbashkët i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknkologjisë së Republikës së Kosovës, Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Repulikës së Shqipërisë dhe Ministrit të Shtetit për Diasporën të Republikës së Shqipërisë për Miratimi e Paketës së Dokumeteve mi procedurat e zhvillimit të konkursit të teksteve mësimore për diasporën, kriteret për recensuesit e teksteve mësimore për diasporën dhe shpalljen e konkursit për tekstet mësimore të Diasporës. (Nr. 762/1 Prot., datë 9.02.2021.)

Marrëveshje 

 1. Marrëveshje bashkëpunimi e Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Fakultetit të

Historisë dhe të Filologjisë, nr. 269 Prot., datë 01.10.2020.

 1. Marrëveshje bashkëpunimi e Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Fakultetit të

Gjuhëve të Huaja, nr. 307/2 Prot., datë 17.11.2020.

 1. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrit të Shtetit për Diasporën, dhe Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (Onm) “Për konsultim në çështjet me interes të përbashkët”

 

➢  Ngritja dhe funksionimi i  Komisionit të Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën. Ky Komision, i koordinuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën, ka në përbërje të tij përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, si dhe nga Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Gjatë vitit 2020-2021 ka hartuar dhe miratuar:

 1. Standardet e teksteve mësimore të përbashkëta për diasporën;
 2. Paketa e dokumenteve mbi procedurat e zhvillimit të konkursit të teksteve mësimore për diasporën;
 3. Kriteret për recensuesit e teksteve mësimore për diasporën;

 

Projektet e botimeve në 2 vjet:

 • Hartimi dhe publikimi on line i Katalogut të botimeve për diasporën me rreth 50 tituj;
 • Botimi i “Fjalor dygjuhësh për fëmijë”: botimi dhe aksesi falas on line i fjalorëve në shqip-anglisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-ukrainisht, shqip-frëngjisht, shqip-gjermanisht, shqip-kroatisht, shqip-spanjisht, shqip-turqisht;
 • Botimi i serisë “Klasikët dygjuhësorë”: botimi dhe aksesi falas on line i 7 vëllimeve në gjuhët: shqip-anglisht, shqip-italisht dhe shqip-greqisht, përkatësisht: “Hirushja – Pinoku”, “Piter Pani – Bukuroshja e fjetur”, “Rosaku i shëmtuar – Kësulëkuqja”, “E bukura dhe Bisha – Ujku dhe 7 kecat”, “Sirena e vogël – Udhëtimet e Guliverit”, “Libri i xhunglës – 3 derrkucët”, “Ushtari prej plumbi – Borëbardha”
 • Botimi dygjuhësh i dhjetë tregimeve të përzgjedhura “Tregime të moçme shqiptare”: përfunduar botimi në gjuhët: shqip-anglisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-gjermanisht dhe shqip-frëngjisht.
 • Botimi i përmirësuar i tri vëllimeve “Të mësojmë gjuhën amtare” (1, 2, 3) miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
 • Botimi i revistës “Letra nga Diaspora” shqip/anglisht. Përfunduar botimi i numrit të parë; në proces numri i dytë.
 • Hartimi i 8 teksteve si materiale përmbajtësore për Platformën digjitale “Mëso shqip”.

 

Platforma digjitale në dy vjet:

 • Tekste e-book falas të mundësuar nga QBD-ja në dobi të mësimdhënies.
 • Tekste e-book falas të mundësuar për QBD-në në kuadër të bashkëpunimit me BKSH-në.
 • Harta e digjitalizuar e shkollave shqipe në Diasporë. Është hartuar baza e të dhënave me 450 mësues, 270 shkolla dhe rreth 11 mijë nxënës të gjuhës shqipe në Diasporë.
 • Krijimi i platformës online dhe aplikacioni në mobile për mësimin e gjuhës shqipe. (Projekt në proces.)

Projekte kryesore në dy vjet:

 

 • Shpallja e Thirrjes për aplikim për tekstin mësimor për mësimin plotësues në diasporë dhe mërgatë, Niveli I, më 24.02.2021.
 • Sigurimi dhe shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 2019–2020 (janë shpërndarë gjithsej 10 993 tekste në 12 shtete).
 • Sigurimi dhe shpërndarja e teksteve shkollore për vitin shkollor 2020–2021 (janë shpërndarë gjithsej 17 079 tekste në 22 shtete).
 • Sigurimi dhe shpërndarja e literaturës plotësuese në Itali (janë shpërndarë 1100 tekste).
 • Aktivitete kryesore në dy vjet:
 • Pjesëmarrje në Seminarin XV Mbarëkombëtar të Mësimit Plotësues të Gjuhës Shqipe dhe Kulturës Shqiptare në Diasporë (Prizren, 31 korrik – 3 gusht 2019).
 • Pjesëmarrje në Panairin e parë të librit në Diasporë “Diaspora 2019” (Uster, Zvicër, 15 shtator 2019).
 • Organizim i Takimit me mësues shqiptarë në Itali për prezantimin e literaturës plotësuese (Reggio Emilia, 7 dhe 8 shkurt 2020).
 • Organizim i Takimit të Shkrimtarëve të Diasporës “Letra nga Diaspora” (Tiranë, 22 shkurt 2020).
 • Takime online (9 gjithsej) me përfaqësues të shkollave shqipe në diasporë nga 11 shtete, si: Italia, Greqia, Gjermania, Zvicra, Anglia, SHBA-ja, Kanadaja, Finlanda, Turqia, Spanja, Suedia (maj-qershor 2020).

Për t’u bërë pjesë e grupit të “Gazeta Diaspora Shqiptare” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë.