Covid-19 ndryshon buxhetin e 2020

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

Covid-19 ndryshon buxhetin e 2020

Kanë hyrë në fuqi ndryshimet në buxhetin e vitit 2020, të përshtatura për të përballuar emergjencën që krijoi pandemia Covid-19.

Ndryshimet që u botuan në Fletoren Zyrtare, tregojnë për një shkurtim të të ardhurave në nivelin 20 miliardë lekë (162 mln euro) ose 3.9 për qind e të ardhurave totale.

Plani i të ardhurave është shkurtuar për të ardhurat tatimore, ku priten arkëtime më të ulëta nga tatimet kryesore. Plani i të ardhurave nga TVSH-ja ulet me 9 miliardë lekë. Në total do të grumbullohen 142 miliardë lekë, nga 151 miliardë lekë të planifikuara në buxhetin e vitit 2020.

Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin do të ulen me 10 për qind. Me ndryshimet e fundit pritet të grumbullohen 34 miliardë lekë, nga 38 miliardë lekë që ishin planifikuar.

Të ardhurat nga akcizat do të jenë 3.5 miliardë lekë më pak, duke shënuar nivelin e 47 miliardë lekëve nga 50 miliardë lekë të planifikuara me një ulje 7%.

Të ardhurat nga Tatimi mbi të ardhurat personale gjithashtu ulen me 3 miliardë lekë.

Shpenzimet rriten me 9 miliardë lekë

Totali i shpenzimeve buxhetore rritet me 9 miliardë, duke arritur në 558 miliardë lekë, nga 549 miliardë lekë të planifikuara në fillim vit. Nga kjo rritje, 1,2 miliardë lekë shkon për shpenzime korente kryesisht për sektorin e shëndetësisë, për pagesën e interesave 500 milionë lekë, për fondet speciale 1,2 miliardë lekë. Ndërsa shpenzimet kapitale u ulën me mbi 800 milionë lekë.

Deficiti, dyfishohet

Deficiti buxhetor u dyfishua duke arritur vlerën e -68 miliardë lekëve nga -39,6 miliardë lekë që ishte planifikuar në fillim të vitit, duke arritur në 3.9 për qind të PBB-së.

Autorizohet blerja e materialeve për Covid, 346 mln lekë

Këshilli i Ministrave ka autorizuar procedurat të cilat përdoren për lidhjen e kontratave, që diktohen nga interesa thelbësore të shtetit” me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe është autorizuar miratimi i kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COVID-19”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe bashkimin e operatorëve, shoqëria “Farma Net Albania”, sh.p.k. dhe shoqëria “Euromed”, sh.p.k., me vlerë 346 105 800 (treqind e dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tetëqind) lekë me TVSH, të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë me fond limit 307 864 333 (treqind e shtatë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Mbrojtja sociale, 46 mln lekë

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”, i shtohet fondi prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tetëqind) lekësh, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID -2019, në kategorinë e shpenzimeve korrente. Efekti financiar, prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tëtë qind) lekësh, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

Burimi origjinal këtu:

Kanë hyrë në fuqi ndryshimet në buxhetin e vitit 2020, të përshtatura për të përballuar emergjencën që krijoi pandemia Covid-19.

Ndryshimet që u botuan në Fletoren Zyrtare, tregojnë për një shkurtim të të ardhurave në nivelin 20 miliardë lekë (162 mln euro) ose 3.9 për qind e të ardhurave totale.

Plani i të ardhurave është shkurtuar për të ardhurat tatimore, ku priten arkëtime më të ulëta nga tatimet kryesore. Plani i të ardhurave nga TVSH-ja ulet me 9 miliardë lekë. Në total do të grumbullohen 142 miliardë lekë, nga 151 miliardë lekë të planifikuara në buxhetin e vitit 2020.

Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin do të ulen me 10 për qind. Me ndryshimet e fundit pritet të grumbullohen 34 miliardë lekë, nga 38 miliardë lekë që ishin planifikuar.

Të ardhurat nga akcizat do të jenë 3.5 miliardë lekë më pak, duke shënuar nivelin e 47 miliardë lekëve nga 50 miliardë lekë të planifikuara me një ulje 7%.

Të ardhurat nga Tatimi mbi të ardhurat personale gjithashtu ulen me 3 miliardë lekë.

Shpenzimet rriten me 9 miliardë lekë

Totali i shpenzimeve buxhetore rritet me 9 miliardë, duke arritur në 558 miliardë lekë, nga 549 miliardë lekë të planifikuara në fillim vit. Nga kjo rritje, 1,2 miliardë lekë shkon për shpenzime korente kryesisht për sektorin e shëndetësisë, për pagesën e interesave 500 milionë lekë, për fondet speciale 1,2 miliardë lekë. Ndërsa shpenzimet kapitale u ulën me mbi 800 milionë lekë.

Deficiti, dyfishohet

Deficiti buxhetor u dyfishua duke arritur vlerën e -68 miliardë lekëve nga -39,6 miliardë lekë që ishte planifikuar në fillim të vitit, duke arritur në 3.9 për qind të PBB-së.

Autorizohet blerja e materialeve për Covid, 346 mln lekë

Këshilli i Ministrave ka autorizuar procedurat të cilat përdoren për lidhjen e kontratave, që diktohen nga interesa thelbësore të shtetit” me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe është autorizuar miratimi i kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COVID-19”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe bashkimin e operatorëve, shoqëria “Farma Net Albania”, sh.p.k. dhe shoqëria “Euromed”, sh.p.k., me vlerë 346 105 800 (treqind e dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tetëqind) lekë me TVSH, të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë me fond limit 307 864 333 (treqind e shtatë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Mbrojtja sociale, 46 mln lekë

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”, i shtohet fondi prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tetëqind) lekësh, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID -2019, në kategorinë e shpenzimeve korrente. Efekti financiar, prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tëtë qind) lekësh, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

Burimi origjinal këtu:

Kanë hyrë në fuqi ndryshimet në buxhetin e vitit 2020, të përshtatura për të përballuar emergjencën që krijoi pandemia Covid-19.

Ndryshimet që u botuan në Fletoren Zyrtare, tregojnë për një shkurtim të të ardhurave në nivelin 20 miliardë lekë (162 mln euro) ose 3.9 për qind e të ardhurave totale.

Plani i të ardhurave është shkurtuar për të ardhurat tatimore, ku priten arkëtime më të ulëta nga tatimet kryesore. Plani i të ardhurave nga TVSH-ja ulet me 9 miliardë lekë. Në total do të grumbullohen 142 miliardë lekë, nga 151 miliardë lekë të planifikuara në buxhetin e vitit 2020.

Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin do të ulen me 10 për qind. Me ndryshimet e fundit pritet të grumbullohen 34 miliardë lekë, nga 38 miliardë lekë që ishin planifikuar.

Të ardhurat nga akcizat do të jenë 3.5 miliardë lekë më pak, duke shënuar nivelin e 47 miliardë lekëve nga 50 miliardë lekë të planifikuara me një ulje 7%.

Të ardhurat nga Tatimi mbi të ardhurat personale gjithashtu ulen me 3 miliardë lekë.

Shpenzimet rriten me 9 miliardë lekë

Totali i shpenzimeve buxhetore rritet me 9 miliardë, duke arritur në 558 miliardë lekë, nga 549 miliardë lekë të planifikuara në fillim vit. Nga kjo rritje, 1,2 miliardë lekë shkon për shpenzime korente kryesisht për sektorin e shëndetësisë, për pagesën e interesave 500 milionë lekë, për fondet speciale 1,2 miliardë lekë. Ndërsa shpenzimet kapitale u ulën me mbi 800 milionë lekë.

Deficiti, dyfishohet

Deficiti buxhetor u dyfishua duke arritur vlerën e -68 miliardë lekëve nga -39,6 miliardë lekë që ishte planifikuar në fillim të vitit, duke arritur në 3.9 për qind të PBB-së.

Autorizohet blerja e materialeve për Covid, 346 mln lekë

Këshilli i Ministrave ka autorizuar procedurat të cilat përdoren për lidhjen e kontratave, që diktohen nga interesa thelbësore të shtetit” me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe është autorizuar miratimi i kontratës me objekt “Blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COVID-19”, me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe bashkimin e operatorëve, shoqëria “Farma Net Albania”, sh.p.k. dhe shoqëria “Euromed”, sh.p.k., me vlerë 346 105 800 (treqind e dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tetëqind) lekë me TVSH, të zhvilluar me procedurën e drejtpërdrejtë me fond limit 307 864 333 (treqind e shtatë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Mbrojtja sociale, 46 mln lekë

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2020, në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrimi”, i shtohet fondi prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tetëqind) lekësh, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga COVID -2019, në kategorinë e shpenzimeve korrente. Efekti financiar, prej 46 105 800 (dyzet e gjashtë milionë e njëqind e pesë mijë e tëtë qind) lekësh, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2020.

Burimi origjinal këtu: