Fiskalizimi / Bizneset raportojnë shitjet ditore me teknologjie të re

E premte, 24 Maj, 2024
E premte, 24 Maj, 2024

Fiskalizimi / Bizneset raportojnë shitjet ditore me teknologjie të re

Procesi i fiskalizimit do të detyrojë bizneset mbi 8 mln lekë që nga shtatori i këtij viti dhe të tjerë tjerët nga 1 janari, që të raportojnë shitjet ditore sipas një teknologjie të re, ka filluar të konkretizohet.

Pas nxjerrjes së udhëzimeve, tashmë do të certifikohen  prodhuesit dhe mirëmbajtësit e zgjidhjeve softuerike.

Në kuadër të vijimësisë së proçesit të fiskalizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e fushës së Teknologjisë së Informacionit, mbi krijimin e komisionit të përbashkët të çertifikimit të prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike.

Në zbatim të VKM Nr.239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes software-ike për proçedurën e faturimit dhe të fiskalizimit si dhe proçedurën e kriteret për regjistrimin e prodhuesve  e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike”, është firmosur urdhëri i përbashkët midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për emërimet në komisionin e përbashkët çertifikues, duke krijuar në këtë mënyrë mundësinë për aplikim dhe çertifikim të çdo subjekti të interesuar.

Në shoqërim të urdhrit të përbashkët është firmosur edhe rregullorja e përbashkët mbi saktësimin e procedurave të çertifikimit me qëllim qartësimin e të gjithë hapave të proçesit të çertifikimit duke filluar nga aplikimi e deri tek marrja e çertifikatës.

Në zbatim të kësaj rregulloreje  ngarkohet grupi i përbashkët i punes me specialistë sipas fushave përakatëse i cili do të shqyrtojë kërkesat e cdo aplikanti, të dhënat dhe dokumentacionin e paraqitur si dhe vetë zgjidhjen e softuerit.

Aplikimi për çertifikimin kryhet pranë Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nëpërmjet Platformës së Ndërveprimit Qeveritar, e-Albania.

Administrata Tatimore nxit të gjithë subjektet e interesuara që të bëjnë aplikimin për çertifikimin duke u bërë kështu pjesë e proçesit shumë të rëndësishëm të fiskalizimit.

Kur filllon zbatimi

Konkretisht ligji për fiskalizimin parashikon që për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim fitimit me të ardhura vjetore mbi 8 milionë lekë, efektet fillojnë më 1 shtator 2020.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore deri në 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021 kurse. 

Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Në fund për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.

Burimi origjinal, këtu:

Procesi i fiskalizimit do të detyrojë bizneset mbi 8 mln lekë që nga shtatori i këtij viti dhe të tjerë tjerët nga 1 janari, që të raportojnë shitjet ditore sipas një teknologjie të re, ka filluar të konkretizohet.

Pas nxjerrjes së udhëzimeve, tashmë do të certifikohen  prodhuesit dhe mirëmbajtësit e zgjidhjeve softuerike.

Në kuadër të vijimësisë së proçesit të fiskalizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e fushës së Teknologjisë së Informacionit, mbi krijimin e komisionit të përbashkët të çertifikimit të prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike.

Në zbatim të VKM Nr.239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes software-ike për proçedurën e faturimit dhe të fiskalizimit si dhe proçedurën e kriteret për regjistrimin e prodhuesve  e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike”, është firmosur urdhëri i përbashkët midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për emërimet në komisionin e përbashkët çertifikues, duke krijuar në këtë mënyrë mundësinë për aplikim dhe çertifikim të çdo subjekti të interesuar.

Në shoqërim të urdhrit të përbashkët është firmosur edhe rregullorja e përbashkët mbi saktësimin e procedurave të çertifikimit me qëllim qartësimin e të gjithë hapave të proçesit të çertifikimit duke filluar nga aplikimi e deri tek marrja e çertifikatës.

Në zbatim të kësaj rregulloreje  ngarkohet grupi i përbashkët i punes me specialistë sipas fushave përakatëse i cili do të shqyrtojë kërkesat e cdo aplikanti, të dhënat dhe dokumentacionin e paraqitur si dhe vetë zgjidhjen e softuerit.

Aplikimi për çertifikimin kryhet pranë Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nëpërmjet Platformës së Ndërveprimit Qeveritar, e-Albania.

Administrata Tatimore nxit të gjithë subjektet e interesuara që të bëjnë aplikimin për çertifikimin duke u bërë kështu pjesë e proçesit shumë të rëndësishëm të fiskalizimit.

Kur filllon zbatimi

Konkretisht ligji për fiskalizimin parashikon që për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim fitimit me të ardhura vjetore mbi 8 milionë lekë, efektet fillojnë më 1 shtator 2020.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore deri në 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021 kurse. 

Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Në fund për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.

Burimi origjinal, këtu:

Procesi i fiskalizimit do të detyrojë bizneset mbi 8 mln lekë që nga shtatori i këtij viti dhe të tjerë tjerët nga 1 janari, që të raportojnë shitjet ditore sipas një teknologjie të re, ka filluar të konkretizohet.

Pas nxjerrjes së udhëzimeve, tashmë do të certifikohen  prodhuesit dhe mirëmbajtësit e zgjidhjeve softuerike.

Në kuadër të vijimësisë së proçesit të fiskalizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e fushës së Teknologjisë së Informacionit, mbi krijimin e komisionit të përbashkët të çertifikimit të prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike.

Në zbatim të VKM Nr.239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes software-ike për proçedurën e faturimit dhe të fiskalizimit si dhe proçedurën e kriteret për regjistrimin e prodhuesve  e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike”, është firmosur urdhëri i përbashkët midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për emërimet në komisionin e përbashkët çertifikues, duke krijuar në këtë mënyrë mundësinë për aplikim dhe çertifikim të çdo subjekti të interesuar.

Në shoqërim të urdhrit të përbashkët është firmosur edhe rregullorja e përbashkët mbi saktësimin e procedurave të çertifikimit me qëllim qartësimin e të gjithë hapave të proçesit të çertifikimit duke filluar nga aplikimi e deri tek marrja e çertifikatës.

Në zbatim të kësaj rregulloreje  ngarkohet grupi i përbashkët i punes me specialistë sipas fushave përakatëse i cili do të shqyrtojë kërkesat e cdo aplikanti, të dhënat dhe dokumentacionin e paraqitur si dhe vetë zgjidhjen e softuerit.

Aplikimi për çertifikimin kryhet pranë Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nëpërmjet Platformës së Ndërveprimit Qeveritar, e-Albania.

Administrata Tatimore nxit të gjithë subjektet e interesuara që të bëjnë aplikimin për çertifikimin duke u bërë kështu pjesë e proçesit shumë të rëndësishëm të fiskalizimit.

Kur filllon zbatimi

Konkretisht ligji për fiskalizimin parashikon që për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim fitimit me të ardhura vjetore mbi 8 milionë lekë, efektet fillojnë më 1 shtator 2020.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore deri në 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021 kurse. 

Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Në fund për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021.

Burimi origjinal, këtu: